Η Panel TV διαθέτει ειδικευμένους τεχνικούς ώστε να υλοποιήσει το έργο σας σύμφωνα με τις πιο αυστηρές προδιαγραφές.
Επιπλέον, η εξειδίκευση και εμπειρία μας σε έργα Digital Signage σε όλη την Ελλάδα, μπορεί να διευκολύνει στην ανεύρεση πρακτικών λύσεων χωρίς συμβιβασμούς στην ποιότητα του έργου και με την μικρότερη δυνατή όχληση στους χώρους εργασίας και υποδοχής.
Εγκαθιστούμε την υποδομή και τον εξοπλισμό που χρειάζεται:
H εγκατάσταση του εξοπλισμού αποτελεί μια ευαίσθητη δραστηριότητα που απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή για να μην σας παρενοχλήσει, και για να σας απαλλάξει από μελλοντικές βλάβες ή άλλες δυσάρεστες εκπλήξεις.
- Με βάση τον σχεδιασμό επιλέγουμε και εγκαθιστούμε ή σας προτείνουμε τον κατάλληλο εξοπλισμό.
- Αναπτύσσουμε την απαιτούμενη επιπρόσθετη υποδομή όπου χρειαστεί.
- Φροντίζουμε για την παραλαβή, τοποθέτηση και θέση σε λειτουργία του αναγκαίου εξοπλισμού.
Για τις εργασίες αυτές απασχολούμε έμπειρους τεχνικούς εξειδικευμένους στα συστήματα ψηφιακής επικοινωνίας.
Στις περιπτώσεις όπου το σύστημά σας αναπτύσσεται σε αρκετά σημεία αναλαμβάνουμε τον συντονισμό και την παρακολούθηση του εξοπλισμού και των συνεργείων που εμπλέκονται ώστε:
- να τηρηθούν οι προδιαγραφές.
- να αποφευχθεί η παρεμπόδιση της λειτουργίας των χώρων σας.
- η πρόοδος των εργασιών να ακολουθεί το πλάνο υλοποίησης.
- να τηρηθεί ο προϋπολογισμός σας.
catid: 21