Κάθε χώρος του ξενοδοχείου μπορεί να "ντυθεί" μουσικά με ένα ξεχωριστό στύλ και σε διαφορετική ένταση. Το ξενοδοχείο μπορεί να διαθέτει όσα μουσικά κανάλια επιθυμεί, ώστε ανάλογα με την περίσταση να επιλέγονται κατάλληλα για κάθε χώρο.
Εκτός από τα μουσικά προγράμματα, έκτακτες ή προ-μαγνητοφωνημένες ανακοινώσεις μπορούν να γίνονται σε οποιοδήποτε χώρο με το πάτημα ενός κουμπιού. Εφόσον είναι επιθυμητό, τυποποιημένα μυνήματα μπορούν αν μεταδίδονται αυτοματοποιημένα σε επιλεγμένες ώρες τις ημέρας και σύμφωνα με το πρόγραμμα του ξενοδοχείου.
catid: 12